Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы "Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Жоғары орман шаруашылығы, экология және туризм колледжі" МКҚК
ГККП "Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма, город Щучинск, Бурпбайский район" при управлении образования Акмолинской области

СоцСети

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Педагогикалық кеңестің 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспары

 

№ п/п

Жұмыстың мазмұны / Содержание работы

Іске асыру мерзімі/ Сроки реализации

Жауаптылар / Ответственные

№ 1 педагогикалық кеңес/ Педагогический совет № 1 Колледж қызметінің 2022-2023 оқу жылына арналған стратегиялық бағыттары/ Стратегические направления деятельности колледжа на 2022-2023 учебный год

2

2022-2023 оқу жылындағы колледж қызметінің негізгі бағыттары / Основные направления деятельности колледжа в 2022-2023 учебном году

Тамыз  Август

Колледж басшысы Руководитель колледжа

3

Білім беру саласын реттейтін НҚА-дағы өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес оқу процесін ұйымдастыру / Организация учебного процесса в соответствии с изменениями и дополнениями в НПА, регулирующими сферу образования

Басшының ОІ жөніндегі орынбасары/ Зам. руководителя по УР

4

2022-2023 оқу жылына талапкерлерді қабылдау барысы туралы / О ходе приема абитуриентов на 2022-2023 учебный год.

Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы Ответственный секретарь приемной комиссии

5

Разное (Выбор секретаря, утверждение плана внутриколледжного контроля)

 

 

 

№ 2 педагогикалық кеңес/ Педагогический совет № 2 Колледждің тәрбиелік ортасы - болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың маңызды шарты/Воспитательная среда колледжа - важнейшее условие становления профессиональной компетентности будущих специалистов

1

 

2022-2023 оқу жылындағы колледждің тәрбие жұмысының мақсаттары мен міндеттері / Цели и задачи воспитательной работы колледжа в 2022-2023 учебном году

Қазан Октябрь

Басшының ТЖ жөніндегі орынбасары/ Зам руководителя по УВР

2

1 курс студенттерінің бейімделуіне әлеуметтік-психологиялық портрет және талдау. Студенттік ұжымды қалыптастыру жолдары / Социально психологический портрет и анализ адаптации студентов 1 курса. Пути формирования студенческого коллектива.

Педагог-психолог

3

Білім беру бағдарламаларының мазмұны арқылы студенттердің кәсіби мәдениетін тәрбиелеу / Воспитание профессиональной культуры студентов через содержание образовательных программ

ӘОО төрағалары/ Председатели  МЦК

4

"Кәсіптік бағдар беру және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу орталығы", мақсаттары мен міндеттері / «Центр профориентационной работы и содействию в трудоустройстве»,  цели и задачи.

 

Кәсіптік бағдар беру және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу орталығының басшысы Руководитель центра профориентационной работы и содействию в трудоустройстве

5

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру және өскелең ұрпақты тәрбиелеу / Антикоррупционное образование и воспитание подрастающего поколения

 

Заңгер

Юрист

№ 3 педагогикалық кеңес/ Педагогический совет № 3 Болашақ маманның кәсіби құзыреттілігін дамытудың негізі ретінде практикамен айналысу/Практикориентированность, как основа развития профессиональных компетенций будущего специалиста

1

Колледж студенттерінің кәсіптік практикасының қорытындылары және 2022-2023 оқу жылында өндірістік практиканы ұйымдастырудағы жаңа тәсілдер / Итоги профессиональной практики студентов колледжа и новые подходы в организации производственной практики в 2022– 2023 учебном году.

Желтоқсан/

Декабрь

Басшының ОПЖ жөніндегі орынбасары /

Зам. руководителя по УПР

2

2021-2022 оқу жылының түлектерін жұмысқа орналастыру деңгейі мен сапалық сипаттамаларының мониторингі / Мониторинг уровня и качественных характеристик трудоустройства выпускников 2021-2022 учебного года

Кәсіптік бағдар беру және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу орталығының басшысы/ Руководитель центра профориентационной работы и содействию в трудоустройстве

3

Кәсіптік бағдарлау жұмысының жаңа форматтары және жұмысшы мамандықтарды ілгерілету / Новые форматы профориентационной работы и продвижение рабочих профессий

Кәсіптік бағдар беру және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу орталығының басшысы Руководитель центра профориентационной работы и содействию в трудоустройстве

4

WorldSkills чемпионатына қатысуды талдау және бағалау / Анализ и оценка участия в Чемпионате WorldSkills

Арнайы пәндер оқытушысы/ Преподаватель спец. Дисциплин

 

1

Алдыңғы педагогикалық кеңестің шешімдерін орындау туралы ақпарат /Информация о выполнении решений предыдущего педсовета

Ақпан/

Февраль

Басшының ОІ жөніндегі орынбасары /Заместитель руководителя по УР,

 

Педагогикалық кенестің хатшысы /Секретарь педагогического совета

2

1 семестрдің қорытындысы бойынша оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру (үлгерімді, сабаққа қатысуды талдау, аралық аттестаттауды талдау ,колледждің оқу жұмысының нәтижелерін мониторингтеу ) /Организация учебно-воспитательной работы по итогам  1 семестра  (анализ успеваемости, посещаемости, анализ промежуточной аттестации ,мониторинг результатов учебной работы колледжа )

Басшының ОІ және ТЖ жөніндегі орынбасары /Заместитель руководителя по УР, УВР

 

3

1 семестрдің қорытындысы бойынша әдістемелік жұмысты ұйымдастыру (жұмысты талдау)/Организация методической работы по итогам 1 семестра (анализ работы)

Колледж әдіскері /

Методист колледжа

4

Кәсіподақ ұйымының атқарған жұмысы туралы есеп /Отчет о проделанной работе профсоюзной организации

Кәсіподақтың төрағасы /

Председатель

профсоюза

5

Әр түрлі /Разное

 

№ 5 педагогикалық кеңес/ Педагогический совет № 5 Индивидуальный образовательный маршрут педагога – эффективная технология профессионального развития

1

Алдыңғы педагогикалық кеңестің шешімдерін орындау туралы ақпарат /Информация о выполнении решений предыдущего педсовета

Сәуір/

Апрель

Басшының ОІ жөніндегі орынбасары /Заместитель руководителя по УР,

 

Педагогикалық кенестің хатшысы /секретарь педагогического совета

2

Колледж ішіндегі бақылаудың бір түрі ретінде сабаққа қатысу және талдау /Посещение и анализ уроков, как форма внутриколледжного  контроля

Басшының ОІ жөніндегі орынбасары /Заместитель руководителя по УР,

 

Әдіскер/ методист

3

Біліктілікті арттыру тетігін ескере отырып, педагогикалық ұжымның кәсіби өсу жүйесін дамыту (педагогтерді аттестаттауды талдау, педагогтің балдық-рейтингтік бағасын енгізу әдістемесі)/Развитие системы профессионального роста педагогического коллектива с учетом механизма повышения квалификации (анализ аттестации педагогов, методика внедрения бально-рейтинговой оценки педагога)

Әдіскер /Методист

4

Білім алушыларға педагогикалық қолдау ретінде педагогикалық технологияларды іске асыру (оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің жұмыс тәжірибесінен)/Реализация педагогических технологий в качестве педагогической поддержки обучающихся (из опыта работы преподавателей и мастеров производственного обучения)

Оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлері /Преподаватели и мастера производственного обучения

5

Әр түрлі /Разное

 

 

№6 педагогикалық кенес/Педагогический совет № 6 2022-2023 оқу жылдарының Білім беру және педагогикалық қызметтің қорытындылары /Итоги образовательной и педагогической деятельности за 2022-2023 учебный год

1

Алдыңғы педагогикалық кеңестің шешімдерін орындалуы туралы ақпарат /Информация о выполнении решений предыдущего педсовета

Маусым/

Июнь

Басшының ОІ жөніндегі орынбасары /Заместитель руководителя по УР,

Педагогикалық кенестің хатшысы /Секретарь педагогического совета

2

2022-2023 оқу жылындағы оқу-өндірістік жұмыстың қорытындылары мен талдауы./Итоги и анализ учебно-производственной  работы за 2022-2023 учебный год.

Басшының ОПЖ және ОІ жөніндегі орынбасары /Заместитель руководителя по УР, УПР

3

2022-2023 оқу жылындағы тәрбие жұмысын талдау/Анализ воспитательной работы за 2022-2023 учебный год;

Басшының ТЖ жөніндегі орынбасары /Зам руководителя по УВР

4

Колледждің 2022-2023 оқу жылындағы әдістемелік жұмысын талдауды ескере отырып, Мониторинг/Мониторинг, с учетом анализа,  методической работы колледжа за 2022-2023 учебный год;

Әдіскер /Методист

5

2023 жылғы колледж түлектерін жұмысқа орналастырудың алдын ала нәтижелері/Предварительные результаты трудоустройства выпускников колледжа 2023 года;

Кәсіптік бағдар беру және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу орталығының басшысы /Руководитель центра профориентационной работы и содействию в трудоустройстве

6

Әр түрлі /Разное

 

 

 

 

Жаңартылған күні: 05.04.2023 12:21
Құрылған күні: 06.04.2023 10:45

Текст